Eritrea Adi-Guaedad Agriculture Project
 

 

Eritrea Adi-Guaedad Agriculture Project

 

Image

Eritrea ፕሮጀክት ሕርሻ ዓዲ ጓዕዳድ ዘልምዖ ኣሕምልቲ ናብ ዕዳጋ የቕርብ። ብዘመናዊ መስኖ ጠብጠባዊ ዝለምዕ ሰፊሕ ቦታ ሕርሻ ዓዲ ጓዕዳድ ዝተፈላለየ ምህርቱ ናብ ተጠቀምቲ የብጽሕ።

Image

 

Image

Eritrea መጠን ዋጋታት ብኪሎ፡ ቆስጣ 3 ናቕፋ፡ ካውሎ 5 ናቕፋ ጉዕበርበረ 10 ናቕፋ ካሮቲ 10 ናቕፋ ይሽየጥ። ዓመት ምሉእ እናተበራረየን ከየቋረጸን ዘልምዕ ፕሮጀክት ሕርሻ ዓዲ ጓዕዳድ፡ ካብ መደበር ፈልሲ ዝሰጋገርን ብቐጥታ ዝትከልን የምልዕ።

 

Image

 

Image

Eritrea ኣብ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ክኢላታት ሕርሻ ኣቶ ኤፍሬምን ኣቶ የማነን፡ ፕሮጀክት ሕርሻ ዓዲ ጓዕዳድ ምስ ናይ ዒልበርዕድ፡ ገርሰት ከርከበት፡ ፋንኮ፡ ዓዲ ዑመር፡ ዓላ ጋዴን ደቀምሓረን ተደሚሩ፡ እኹል ቀረብ ኣሎ።

 

Image

 


Source
: https://twitter.com/MezmurBest

596
-