Micheal Gkiristos Nikiya- Mezhalitey - New Eritrean Music 2016

Video: Micheal G/kiristos (Nikiya)- Mezhalitey | መዝሓሊተይ – New Eritrean Music 2016

Video: Micheal G/kiristos (Nikiya)- Mezhalitey | መዝሓሊተይ – New Eritrean Music 2016

Micheal Gkiristos Nikiya- Mezhalitey - New Eritrean Music 2016