Eritrean ERi-TV Fashion 5_14

Video: Massawa Fashion Show – Eritrean 24th Independence

Eritrea 24th Independence Massawa Fashion Show – Medeb TeAwet ERi-TV 

Eritrean ERi-TV Fashion 5_14