Video: Feruz Gebremeskel New 2014 VIDEO ‘Nebat TESAI’

Video: Feruz Gebremeskel New 2014 VIDEO 'Nebat TESAI'

ንብዓት ተሳዒሩ

ኣቲ ዝገፋዕካዮ ልበይ ንግፍዕታትካ ብፉጹም ኣየንጸባርቖን'ዩ

ብ ኣንጻሩ ካዳኣ ቦቕብቕን ፈቃርን'ዩ

አቲ ጥልመትካ, አምነት ረዚን ምኻኑ ጥራይ ዘይክነ ንኸለልዮ ሓጊዙኒስ

አቲ ዝሓየለ አምነት፡ አቲ ዝሓየለ አምነት ካብ ውሽጠይ ዝፍልፍል መንፈሳዊ ት ኣምራት ብኻኑ ካብ ኩሉ ገዜ ንላዕሊ ትረዲኡነ ኣሎ!

ልዕሊ ኩሉ ግን ንብዓት፡ አቲ'ካ ከም ሰዓሪ ጥራይ ዘፈልጦ ዝነበርኩ፡ አቲ ብስንክኻ ዝዛረየ ንብዓተይ መኪተ ምስ ስዓርክዋ ንብዓት ክሰዓር ከምዝኸል ፈለጠ ኣለኹ። ሕጂስ ኣነ ግዳይካ ድየ ክበሃል? አይመስለንን!

ኣብቲ ዝሓረረ ልበይ ኣብቱ'ክ ዝተጠልመ፡ ኣብቲ ዝትረበሸ መንፈስ ኣብቲ'ካ ዝተኣህለ 

ኣብቲ ዝተተንከፈ ኽብረይ ኣብቲ'ክ ዝተዳህለ፡ ኣብቲ ዝዛረየ ንብዓተይ ኣብት'ካ ዝጀለመ

ጾረይ ከቢዱኒ ምስካሙ ስኢነ

ኣሕሚቒኒ ድዩ'ቲ ተምበርኪኸ 

ንብዓትይ ዊሑዙ ምዕጋቱ ኣብይኒ

ተሳዒረ ድየ ኣቲ ተሰኒፈ 

ሂወተይ ጋግየያ ምፍጣረይ ጸሊአ

ኣብቲ ዝሓረረ ልበይ ኣብቱ'ክ ዝተጠልመ፡ ኣብቲ ዝትረበሸ መንፈስ ኣብቲ'ካ ዝተኣህለ 

ኣብቲ ዝተተንከፈ ኽብረይ ኣብቲ'ክ ዝተዳህለ፡ ኣብቲ ዝዛረየ ንብዓተይ ኣብት'ካ ዝጀለመ

ኣሎ ፍቕሪ (2) ኣብ ለበይ፡ ኣሎ ክብረይ ክብሪ ናይ ውሽጠይ

ኣሎ ሓይልይ ኣሎ ብቕዓተይ 

ኣሎ ጽንዓት ኣሎ ጽንዓትይ 

ዝወረደ በዲሀዮ ንንብዓተይ 

ዝወረደ በዲሀዮ ንንብዓትይ ሲዒረዮ(2)

ንብዓት ተሳዒሩ(2)

ኣብቲ ዝደኸመኒ ሓይለይ ንግዚኡ ዝተሳዕረ 

ኣብቲ ዝደበነ ገጽይ ቲ ማዳ'ክ ዝተኸደነ 

ኣብቲ ዝነጸፈ ተስፈይ ኣብቲ'ክ ዝዓረበ

ኣብቲ ዝዛረየ ንብዓተይ ኣብት'ካ ዝጀለመ

ኣሎ ሓይለይ ኣሎ ብቕዓትይ ኣሎ ወጅሀይ አቲ ድምቀተይ 

ኣሎ ተስፈይ አቲ ራአየይ 

ኣሎ ጽን ዓት ኣሎ ትብዓት 

ዝወረደ በዲሀዮ ንንብዓተይ ሲዒረዮ 

አቲ ዘይቀተለኒ መሊሲ ኣሓይሉኒ 

ተኾሊዐ ደሚቐ

ተመስገን ኢለ ንሂወት ሰጊደ

ተመስገን(2)

ሂወተይ ዓምቢባ 

ዝያዳ በልጺጋ

ክብረይ

ሀ! ብሓንሳብ! ተሳዒሩ

ዝተሳዕረይ

ገጸይ, ኣሎ ጽባቐይ

ዕልልልልልልልልልልልልል! ፌሩዝ ገ/መስቀል

Feruz Gebremeskel

1858
-