Video: Nahom Tekeste “Mehazay eyu aytibelini” – Eritrea Love Song

Video: Nahom Tekeste "Mehazay eyu aytibelini" – Eritrea Love Song: Nahom Tekeste sings "Mehazay eyu aytibelini" from Asmara, Eritrea. 

Nahom Tekeste